လုပ်ငန်းအကြောင်း

လုပ်ငန်းအကြောင်း

Crystal Clear Environmentalတွင်အဓိကအားဖြင် အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားထားနိုင်ပါသည်။

  • EPC Projectများ – တည်နေရာတွင်ပုံမှန်တပ်ဆင်ထားသောစီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် turn-key solutionများကိုစီစဉ်ပေးပါသည်။ turn-key solutionဆိုသည်မှာကိရိယာများကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ အလုပ် ခွင်တွင်တပ်စင်ပေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပေးခြင်း တို့ပါဝင်ပါသည်။
  • Containerized Systemများ – ရေသန့်စင်သည့်စနစ်ကိုပုံမှန်shipping containerများတွင် တပ်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုcontainerများကို ready-to-use ထုပ်ကုန်အနေဖြင့် ရောင်းချပေးပါသည်။
  • အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း – Crystal Clear မှအလုပ်ခွင်ကိုအကဲဖြတ်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းများအကွက်ချပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းပုံစံများရေးဆွဲပေးခြင်းနှင့် ရေသွင်းသည့်စီမံအုပ်ချူပ်မှုများ ကိုclientများအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။